Menu Zavřeno

Úřední deska

Úřední deska – povinně zveřejňované informace

 • Název organizaceMateřská škola se zdravotnickou péčí, s. r. o. Ke Splavu 1568, 738 01 Frýdek-Místek
 • IČO: 253 80 541
 • Statutární orgnán: MUDr. Radim Dudek, MBA
 • Zřizovatel: MUDr. Radim Dudek, MBA
 • Organizace sdružuje: Mateřskou školu a školní jídelnu
 • Mateřská škola byla otevřena 1.9.1993, od 1.1.2005 je zařazena v síti škol

Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu

 • poskytování předškolního vzdělávání
 • zabezpečování školního stravování dětí
 • zabezpečování stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) vlastním zaměstnancům.

Organizační schéma

Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je zřizovatel mateřské školy. Ředitelce mateřské školy jsou přímo podřízeni: zástupkyně ředitelky, pedagogičtí zaměstnanci, vedoucí školní kuchyně, účetní, provozní zaměstnanci, zdravotní sestry,  zaměstnanci na DPP. Vedoucí školní kuchyně je přímo nadřízená zaměstnanci školní kuchyně.

 • Členění na útvary: vedení školy, útvar pedagogický, správních zaměstnanců, útvar školního stravování a ekonomický.
 • Úřední hodiny: PO – PÁ (po předchozí domluvě)
 • Datová schránka: AQDKHUB
 • ePodatelna:  mskesplavu@seznam.cz 
  • (Přehled přijímaných datových formátů v digitální podobě obsažených v datové zprávě: PDF, PDF/A, RTF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ODT, ODF, JPG, JPEG)
 • Číslo účtu: 126179288/0300

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění,
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v platném znění,
 • Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění,
 • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti MŠ ředitelka nebo její zástupkyně. Po dobu nepřítomnosti obou přijímá písemné žádosti o poskytnutí informace účetní.

Všechny informace jsou přístupné v ředitelně vždy v dohodnutém termínu. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací. Ceník školného

Naše organizace respektuje soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů.

Cílem směrnice o GDPR je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci organizace a při předávání ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato Směrnice upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců MŠ, jakož i jiných osob, podílejících se na zpracování osobních údajů MŠ při nakládání s osobními údaji, jakož i pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření a uchovávání takových osobních údajů. Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející se na zpracování osobních údajů mateřskou školou, pokud byly s touto směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat.

Dokumenty – Přehled hlavních dokumentů školy

 • Zřizovací listina
 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Vnitřní dokumenty školy
  1. Organizační řád školy
  2. Školní řád
  3. Vnitřní řád školní jídelny
  4. Provozní řád MŠ, ŠJ, školní zahrady
  5. Roční plán
  6. Vnitřní účetní směrnice
  7. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
  8. Směrnice pro svobodný přístup k informacím a další….

Dokumenty jsou k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu, některé jsou zveřejněny na nástěnce v mateřské škole. Formuláře jsou k dispozici na třídách, nebo u vedení MŠ

 • Prohlášení o přístupnosti webových stránek zde.
 • Zprávy České školní inspekce
 • Zprávy z KHS: ke stažení zde.
 • Vzory licenčních smluv – Nejsou
 • Výhradní licence – Nejsou