Menu Zavřeno

Směrnice k pobytu dětí v MŠ od 10. 5. 2021

Směrnice k pobytu dětí v Mateřské škole od 10. 5. 2021

1.  OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Každá dospělá osoba, která doprovází nebo vyzvedává dítě, je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (dále MZd) a její aktualizace, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének.

Každé dítě musí mít ve skříňce připraveny minimálně 2 zdravotnické roušky, pro případ náhlého výskytu symptomů nachlazení.

Roušku dítě nemusí mít v budově mateřské školy, při pobytu venku v okolí MŠ a na školní zahradě.

Paní učitelky budou volit co nejvíce aktivit na školní zahradě, ale nelze to tak vždy, nejčastěji s ohledem na počasí či stav zahrady např. po prudkém dešti.

2. DEZINFEKCE

Každá osoba, včetně dětí, je povinna si při příchodu do mateřské školy vydezinfikovat ruce.

 

3. ROZESTUPY

Zákonní zástupci dětí jsou povinni se v šatně mateřské škole zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou k přivedení a vyzvednutí dítěte, a jsou povinni dodržovat rozestupy mezi dalšími přítomnými dětmi a jejich rodiči nejméně 1,5 metru. V šatně mateřské školy může být s dítětem pouze jedna doprovodná osoba.

 

4. PŘÍTOMNOST DÍTĚTE VYKAZUJÍCÍHO ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí.

Škola věnuje zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění u dětí: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, ucpaný nos, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu apod.

Při zjištění příznaků je škola povinna volit tento postup:

 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do budovy školy.
 2. Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti, k izolaci od ostatních, a současně k informování zákonného zástupce dítěte, který je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout.
 3. V obou případech zákonný zástupce kontaktuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost písemně potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Dítě s potvrzenou alergií, astmatem bude individuálně posouzeno zdravotní sestrou ze Stacionáře, viz. Směrnice k pobytu ve Stacionáři v období mimořádných opatření COVID-19.

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

 

5. Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 • Učitelky kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny
 • Při odpočinku zajistit větrání místnosti, při prostorových možnostech lehátka umístit v rozestupech nebo střídat směr ležících dětí.
 • Při manipulaci s prádlem musí personál používat OOP a místnost se musí řádně vyvětrat.
 • Převlékání povlečení 1x týdně.
 • Pobyt venku zařazovat podle klimatických podmínek i několikrát denně.
 • Ve zvýšené míře zajistit úklid všech prostor a desinfekci hygienických zařízení, důkladné čištění a desinfekci ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i během dne. K desinfekci používat vhodné prostředky podle účelu použití s virucidním účinkem. Pro dezinfekci lze použít i postřik. Po ukončení činnosti dětí, lze společně užívané předměty postřikem vydezinfikovat za podmínky dodržení expoziční doby dle návodu výrobce a zajistit přiměřenou dobu před opakovaným použitím předmětů z důvodu zdravotní bezpečnosti. Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty je potřeba si vždy pod dohledem pedagogického dozoru umýt a vydezinfikovat ruce.
 • Opatření pro společné stravování:

– před a po servírování jídla stoly umýt a vydezinfikovat

– příbory si samy děti nebudou brát z hromadně a volně uložených zásobníků; každé  dítě před výdejem stravy získá svůj příbor, hygienicky uložený do jednorázového ubrousku

– před a po výdeji stravy dodržovat pravidla umytí a dezinfekce rukou

– použité nádobí, příbory, hrnečky apod. umývat v myčce při programu na nejvyšší možnou teplotu, kterou myčka umožní. Hrnečky se umyjí během dne několikrát.

ORGANIZACE MIMOŘÁDNÉHO PROVOZU

Provoz

 • Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 6:15 do 17:00
 • Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s MŠ slouží:

Telefonní čísla ve třídách – Motýlci 737 286 528

                                           –   Včeličky 737 286 527

 

Úplata

Služba mimořádného provozu včetně stravování dětí se řídí platnými směrnicemi o úplatě za vzdělávání a stravování v MŠ se zdravotnickou péčí, s.r.o.

Další ustanovení

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla.